Poslání

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je podpora osob se sníženou soběstačností  z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Zamezení sociálnímu vyloučení osob, zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cíle
 • Vedení k co největší možné samostatnosti při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle mentálních a tělesných schopností a dovedností uživatele.
 • Vytváření a zdokonalování nebo udržování základních pracovních návyků a dovedností.
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
 • Sociální začleňování uživatelů služby, hlavně v oblasti rozšiřování nových sociálních kontaktů mezi vrstevníky, nebo udržení stávajících.
Cílová skupina

Pro osoby se sníženou soběstačností, které z důvodu zdravotního postižení nejsou umístitelné na otevřeném nebo chráněném trhu práce a jsou proto ohroženy sociálním vyloučením. Zejména pro ty, kteří chtějí trávit smysluplně volný čas, něco vytvářet, učit se novým věcem, být mezi vrstevníky a přáteli. Zároveň jsou schopni dodržovat pracovní režim dne a chtějí zdokonalovat své pracovní návyky a dovednosti.

 • osoby s tělesným postižením (bez poruch chování)
 • osoby s mentálním postižením (bez poruch chování)
 • osoby s poruchou autistického spektra (mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí)
 • osoby s kombinovaným postižením (kombinace výše uvedených postižení v různém poměru)

Věková struktura cílové skupiny
Sociální služba je určena uživatelům od 18 do 55 let.

Základní činnosti služby
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti vedoucích k sociálnímu začleňování
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
Zaměření a druhy dílen
 • Tkalcovská dílna
 • Keramická dílna
 • Barevná dílna
 • Zahradně-terapeutická dílna
 • Pohostinství
Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba je našim uživatelům poskytována ve školním roce, v pondělí až pátek od 7.30h do 14.00h, vyjma sobot a nedělí a státem uznávaných svátků. V době letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) se služba neposkytuje.

Kapacita

Celková kapacita poskytované ambulantní služby je 25 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Petra Sýkorová, mobil: 778 719 564, e-mail: petra.sykorova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice
Bc. Monika Doskočilová, mobil: 721 844 335, e-mail: monika.doskocilova(zavináč)kocianka.cz


Přílohy ke stažení
Žádost
Ceník sociální služby platný od 1. 7. 2022
Pravidla STD od října 2023
Vztahy, intimita a sexualita – průvodce pro uživatele