Chráněné bydlení

Poslání

Posláním služby chráněné bydlení je zajišťování podpory a pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny samy nebo za pomoci blízkých osob tuto situaci řešit. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Dále je posláním služby podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytváří tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Uživatelům poskytuje podporu při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Cíle

 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti v péči o domácnost. 
 • Být co nejvíce samostatný a co nejméně závislý na druhé osobě.
 • Dokázat využívat běžně dostupné služby za podpory nebo pomoci poskytované služby 
 • Organizovat si svůj volný čas 
 •  Zvýšit samostatnost ve svém rozhodování 
 • S pomocí nebo podporou být schopen uplatnit se na trhu práce 
 • Najít si samostatné bydlení nebo navazující sociální službu a  žít životem svých vrstevníků.
 • Podle svých možností zvládnout finanční gramotnost

Cílová skupina

 • věková kategorie 18 – 45 let
 • osoby s tělesným postižením (osoby, které se v rámci nácviku dovedností, po dobu tří let, chtějí připravit na samostatný život)
 • osoby s mentálním postižením ( osoby s lehkým stupněm mentální retardace, schopné samostatného pohybu a orientace v prostoru, které se v rámci nácviku dovedností, po dobu tří let, chtějí připravit na samostatný život)
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s tělesným a druhotným lehkým stupněm mentální retardace, schopné samostatného pohybu a orientace v prostoru, které se v rámci nácviku dovedností, po dobu tří let, chtějí připravit na samostatný život)

Negativní vymezení cílové skupiny

 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci např. MRSA, HBsAg pozitivita, HIV, TBC
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití uživatelů zařízení např. z důvodu závažného chronického duševního onemocnění, např. osobám s diagnózou sexuální deviace nebo psychotickými poruchami např. schizofrenici, nebo osobám s poruchou osobnosti,
 • osobám s poruchou autistického spektra
 • osobám se střední, těžkou, hlubokou mentální retardací
 • osobám se závislostí na alkoholu, nebo jiných návykových látkách, která vyplývá z vyjádření lékaře
 • osobám s těžkým stupněm specifických smyslových vad např. úplná ztráta zraku a sluchu, vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci neznají např. znakovou řeč, postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou
 • osobám vyžadujícím 24 hodinovou péči/podporu

Základní činnosti služby

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí nebo zajištění stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při běžném úklidu, úklidu spotřebičů
  • pomoc při hospodaření s penězi, nákupy
 • aktivizační činnosti
  • volnočasové zájmové aktivity
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou
  • pomoc a podpora při hledání pracovního místa
  • pomoc a podpora při hledání vlastního bydlení
 • sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Poskytování bezplatného sociálního poradenství

Místo poskytované služby

Služba je poskytována v 7 jednolůžkových bytech 1+kk, které se nachází v Centru Kociánka, Kociánka 2, Brno Královo Pole a ve 2 jednolůžkových bytech 2+kk v Brně Kohoutovicích, Stamicova 11.

Doba poskytování služby

 • Chráněné bydlení Centrum Kociánka poskytuje sociální služby nepřetržitě celoročně. Místo a doba poskytování sociální služby odpovídají cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny uživatelů, i provozním možnostem zařízení
 • Chráněné bydlení poskytuje sociální službu nepřetržitě na dobu určitou 3 roky
 • Ubytování se zajišťuje nepřetržitě
 • Ostatní poskytované činnosti
  Po – Pá 6.30 hod – 18.30 hod
  Svátky,  So – Ne   7.30 hod – 14 hod
 • Bezplatné sociální poradenství
  Po – Pá 8 hod – 14 hod

Kapacita

Celková kapacita pobytové služby chráněné bydlení je 9 uživatelů.

Kontakty

Informace zájemcům o sociální službu podává sociální pracovník, v případě, že zájemce má přání shlédnout zařízení, je mu to umožněno za doprovodu sociálního pracovníka nebo vedoucího služby.

Vedoucí služby

Dana Sedláčková, telefon 515 504 357, mobil: 775 404 113, e-mail dana.sedlackova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Bc. Sandra Skalková, DiS., telefon: 515 504 256, mobil: 773 784 026, e-mail: sandra.skalkova(zavináč)kocianka.cz

V případě zájmu o službu CHB kontaktujte přímo sociálního pracovníka.

Ke stažení:

CHB – vnitřní pravidla

Ceník sociálních služeb platný od 1. 1. 2024