Poslání

Posláním služby týdenní stacionáře je rozvíjet osoby se zdravotním postižením v soběstačnosti v běžných každodenních činnostech a jiných pro ně užitečných dovednostech poskytováním odpovídající míry podpory, a tím je co nejlépe připravit do života. Dále zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím a sociální kontakty a poskytnout ubytování z důvodu docházky do ZŠ a SŠ  Březejc  či  sociálně terapeutických dílen.

 

Cíle
 • rozvoj samostatnosti uživatelů v úkonech péče o vlastní osobu a v péči o domácnost
 • posilování orientace a pohybu ve vnějším světě – nácvik samostatného pohybu mimo CK,rozvoj komunikačních dovedností, manipulace s penězi, určování času, schopnosti řešit konflikty a zátěžové situace atd
 • rozšiřování a udržování sítě mezilidských vztahů – poskytování podpory při navazování nových a udržování stávajících vztahů s přáteli, partnerských vztahů, s dobrovolníky a jiných, vytvořit podmínky pro získání zážitků s vrstevníky prostřednictvím skupinových aktivit, akcí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – umožnit běžné společenské aktivity jako nakupování, využívání služeb, návštěva restaurace, kavárny, kulturních a sportovní akcí, výlety za poznáním a jiné
Cílová skupina

Služba je určena  pro  osoby od 6 do 40 let

 • s tělesným postižením (bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití)
 • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením (bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití)
 • s poruchou autistického spektra (bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití)
 • s kombinovaným postižením (kombinace výše uvedených postižení v různém poměru, bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití),

které si  nedokážou z  důvodu  svého  nepříznivého  zdravotního  stavu zajistit  svoje  potřeby samy ani prostřednictvím osoby blízké či jiné osoby a potřebují:

podporu  nebo  pomoc  v rozvoji soběstačnosti nebo zprostředkování kontaktu  se  společenským  prostředím nebo vytvořit podmínky pro kontakt s vrstevníky.

 

Základní činnosti služby
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • aktivizační, vzdělávací, pracovní a relaxační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství
 • podpora v bezpečném naplňování  vztahových a sexuálních potřeb,individuální poradenství, osvěta

Služba poskytuje fakultativní činnosti na žádost uživatele za úplatu v sazbách dle aktuálního Ceníku služby odlehčovací služby (doprava), viz. příloha SQSS č. 3.

 

Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

 Služba je poskytována ve školním roce od neděle 18:00 hod. do pátku 18:00 hod.

Kapacita

Kapacita služby je 18 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Bc.Marie Doležalová, telefon 566 522 089, mobil: 720 118 147, e-mail marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník
Mgr. Marie Mašterová, telefon 778 473 735, e-mail: marie.masterova(zavináč)kocianka.cz


Přílohy ke stažení
Žádost
Formulář prvního kontaktu
Zdravotní záznam
Ceník sociální služby platný od 1. 1. 2024
Pravidla Druhého domova od 1. 9. 2023
Pravidla Druhého domova – snadné čtení
Vztahy, intimita a sexualita – průvodce pro uživatele
Vztahy, intimita a sexualita – průvodce pro uživatele  ve snadném čtení
Etický kodex