Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním pouze nutné podpory v běžných denních činnostech a aktivitách a to prostřednictvím celoroční pobytové služby.

Posláním služby je poskytovat celoroční pobytovou službu dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením, vytvářet pro ně zázemí, které je co nejvíce podobné životu v běžné rodině a připravovat je na život v běžné společnosti.

Hlavním úkolem služby domova pro osoby se zdravotním postižením je pomoc a podpora uživatelů při nácviku potřebných dovedností, snižování závislosti na pomoci okolí a zapojení uživatelů do běžného života.

Cíle

 • zapojování uživatelů do aktivit v běžné komunitě, využívání běžně dostupných služeb
 • rozvoj schopností a dovedností každého uživatele při rozhodování a volbě, budování dobrých mezilidských vztahů
 • pomoc a podpora uživatelů při nácviku potřebných dovedností v péči o svoji osobu, snižování závislosti na pomoci okolí

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením
  • Primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou nebo středně těžkou mentální retardací bez poruch chování narušujících kolektivní soužití
 • Osoby s mentálním postižením
  • Lehká nebo středně těžká mentální retardace bez poruch chování narušující kolektivní soužití
 • Osoby s tělesným postižením
  • Tělesné postižení bez poruch chování narušující kolektivní soužití
 • Osoby s PAS
  • Poruchy autistického spektra bez poruch chování narušující kolektivní soužití
 • věková kategorie 6 – 40 let
 • Mezi uživateli sociálních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou i osoby s nařízenou ústavní výchovou, jejichž výchova se řídí dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění.

Negativní vymezení cílové skupiny

 • osoby s těžkým stupněm specifických smyslových vad, např. úplná ztráta zraku a sluchu
 • osoby s těžkám a hlubokým mentálním postižením
 • osoby s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Základní činnosti služby

 • poskytnutí ubytování:
  • ubytování
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
  • volnočasové a zájmové aktivity
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
  • aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
  • a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova C

Doba poskytování služby

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin po dobu platnosti smlouvy.

Kapacita

Celková kapacita pro pobytovou službu domovy pro osoby se zdravotním postižením je 35 uživatelů + 1 lůžko akutní pomoci pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením.

Kontakty:

Informace zájemcům o sociální službu podává sociální pracovník, v případě, že má zájemce přání prohlédnout si zařízení, je mu to umožněno za doprovodu sociálního pracovníka nebo vedoucí služby.

Vedoucí služby

Mgr. Bc. Magdalena Pospíšilová, telefon 515 504 281, mobil  775 404 067, e-mail: magdalena.pospisilova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník

PhDr. Milan Mundier, DiS., telefon 515 504 220, mobil  775 404 018, e-mail: milan.mundier(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Formulář Žádost o pokytování služby

Ceník sociálních služeb platný od 1. 1. 2024

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout