Chráněné bydlení Jabloňov

Poslání

Posláním služby chráněného bydlení je podpora života osob se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí s možností co největšího zapojení se do běžného života komunity, v rámci přirozených podmínek života na venkově.  Hlavním  posláním služby je připravit uživatele Chráněného bydlení Jabloňov na samostatný život rozvojem schopností a udržení dovedností  s důrazem na dodržování lidských práv a základních svobod, snižování závislosti na poskytované sociální službě, zachovávání sociálních vazeb a podpora v sociální začleňování.

Cíle

 • rozvíjet a udržovat soběstačnost v běžných denních úkonech
 • možnost zapojení se do společenského života
 • spokojenost uživatelů v oblastech bydlení a stravování
 • poskytování terapeutických a aktivizačních činností a možnost pracovního začlenění pro smysluplné využití volného času uživatelů
 • podpora samostatného způsobu života uživatelů dle jejich potřeb a přání s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti
 • podpora vlastní vůle uživatelů při svobodném vyjadřování vlastních názorů a rozhodování o své osobě
 • podpora sociálního začleňování pomocí kontaktů se společenským prostředím, rodinou, blízkými

Okruh osob

 • osoby s tělesným postižením (bez projevů agrese, které nejsou přítomny trvale)
 • osoby s mentálním postižením (bez projevů agrese, které nejsou přítomny trvale)
 • osoby s poruchou autistického spektra (bez projevů agrese, které nejsou přítomny trvale)
 • osoby s kombinovaným postižením (bez projevů agrese, které nejsou přítomny trvale)

Věková struktura cílové skupiny

Dospělí od 18 do 45 let.

Základní činnosti služby

 • poskytnutí nebo zajištění stravy
  pomoc při plánování jídelního lístku
  pomoc se zajištěním a přípravou celodenní stravy
 • pomoc při osobní hygieně
  pomoc při úkonech osobní hygieny
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
  pomoc při údržbě domácích spotřebičů, praní, žehlení
  pomoc při hospodaření s penězi, nákupy a běžnými pochůzkami
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
  doprovod na instituce poskytující veřejné služby
  doprovod na zájmové aktivity
  pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou
  pomoc a podpora při hledání vlastního bydlení
 • sociálně terapeutické činnosti
  za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech a podporují sociální začlenění
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmůpomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Vzdělávací a aktivizační činnosti
  osvěta vztahů mezi lidmi a intimity, sexuality
 • Poskytování bezplatného sociálního poradenství

Místo poskytované služby

Služba CHB je poskytována v rodinném domku, který se nachází v Centru Kociánka, chráněné bydlení Jabloňov, Jabloňov 78, 594 01 Velké Meziříčí

Doba poskytování služby

Služba Chráněného  bydlení v Jabloňově  je poskytována  nepřetržitě, pobytovou formou.

Kapacita

Celková kapacita  služby chráněné bydlení v Jabloňově je 4 uživatelů.

Vedoucí služby

Bc. Marie Doležalová, telefon 566 522 089, mobil 720 118 147e-mail: marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice:  

Bc. Blanka Brožová, mobil 770 195 130, e-mail blanka.brozova(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Žádost

Formulář prvního kontaktu

Ceník