Informace ze zákona 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb., zákonů č. 375/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 181/2014 Sb., č. 222/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 301/2016 Sb. a č. 368/2016 Sb.

Označení zřizovatele státní příspěvkové organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním prácu 376/1, IČ 00551023 (níže jen MPSV)

Název, sídlo a identifikační číslo státní příspěvkové organizace

Centrum Kociánka, se sídlem Kociánka 2, 612 47 Brno, IČ 00093378

Účel a předmět činnosti organizace

Centrum Kociánka je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006., o sociálních službách ust. § 120 odst.9  a ust. čl. II zák.č. 384/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. MPSV v souladu s ustanovením čl. II zákon č. 384/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vydalo zřizovací listinu státní příspěvkové organizace Centrum Kociánka.

Posláním Centra Kociánka je poskytování komplexní péče po stránce sociální a zdravotní dětem, mládeži a dospělým osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle individuálních potřeb do ukončení povinné školní docházky, přípravy na povolání a samostatný život.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, má Centrum Kociánka zaregistrovány tyto sociální služby:

 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • týdenní stacionáře,
 • odlehčovací služby,
 • denní stacionáře,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • chráněné bydlení

Sociální služby se poskytují na třech pracovištích – v Centru Kociánka v Brně – Králově Poli, v Centru Kociánka na odloučeném pracovišti Březejc a v Brně – Kohoutovicích (byty v rámci služby Chráněné bydlení)).

V souladu se zákonem č. 372/2011Sb. o zdravotních službách má Centrum Kociánka zaregistrovány tyto obory zdravotní péče:

 • fyzioterapeut
 • ergoterapeut
 • ošetřovatelská péče
 • klinický logoped

Zdravotní služby poskytuje Centrum Kociánka na pracovištích v Brně – Králově Poli a v Březejci.

Jiná činnost

V souladu s ustanovením § 53 a následujících zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně a doplnění některých zákonů (rozpočtová pravidla), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), k využití volných kapacit v rámci hlavní činnosti a kapacit k zabezpečení provozu organizace, bez omezení stanovených úkolů v hlavní činnosti a za účelem dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, může příspěvková organizace vykonávat tuto jinou činnost:

Organizace je oprávněna v rámci jiné činnosti vykonávat činnosti podle živnostenského oprávnění pro předmět podnikání:

 • Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 • Hostinská činnost
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činností:
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  • Výroba hnojiv
  • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
  • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Statutární orgán

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný MPSV, který zastupuje Centrum Kociánka navenek a je osobou oprávněnou samostatně jednat jménem organizace

Organizační struktura

k nahlédnutí zde

Adresa organizace

Centrum Kociánka
Kociánka 93/2
612 47 Brno – Královo Pole
Česká republika

Telefonické a e-mailové spojení

Recepce: 515 504 201
Sekretariát ředitele: 515 504 216

info@kocianka.cz

Datová schránka

ID: dktz2n3

Adresa internetové stránky

www.centrumkocianka.cz

IČ: 00093378
DIČ: CZ00093378

Bankovní spojení

ČNB Brno: 197 136 621/ 0710

IBAN: CZ73 0710 0000 0001 9713 6621
SWIFT: CNBACZPP

Žádost o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní (osobní a telefonická) žádost o informace  – tel. 515 504 216

Osobně  sekretariát, Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno

Písemně na adrese Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno

Elektronicky na e-mail: info(zavináč)kocianka.cz nebo datová schránka ID: dktz2n3

Již zveřejněné

Požaduje-li žadatel informace, které Centrum Kociánka již zveřejnila, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně

Přehled již zveřejněných za CK najdete zde.

Nezvěřejněné

Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost je podána dnem, kdy ji Centrum Kociánka obdržela.
Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:
–  označení Centra Kociánka jakožto subjektu, kterému je určena,
–  že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
–  jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
–  název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve Centrum Kociánka žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Centrum Kociánka žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve Centrum Kociánka žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne Centrum Kociánka o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Centra Kociánka, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí Centrum Kociánka žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí Centrum Kociánka žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji Centrum Kociánka poskytne.
Centrum Kociánka poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace

  vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
–  týkající se osobních údajů
–  označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá
oprávněný přístup
–  získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
–  souvisí s probíhajícím trestním řízením
–  týkající se rozhodovací činnosti soudů
–  označené za obchodní tajemství

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět  (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne  Centrum Kociánka ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí  informace vydá ředitel Centra Kociánka  rozhodnutí.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace.  Centrum Kociánka předá odvolání do 15 dnů MPSV, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní Centrum Kociánka písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje  MPSV

Sazebník úhrad za poskytování informací

Screenshot_2019-08-05 Upravit stránku ‹ Centrum Kociánka – WordPress

Výroční zprávy o činnosti Centra Kociánka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

za rok 2018

za rok 2019

za rok 2020

za rok 2021

za rok 2022

za rok 2023

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Centrum Kociánka jedná a rozhoduje

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 372/2011 Sb., o specifických zdrav. službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyhláška č. 505/2006 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Seznam poradenských a ostatních externích subjektů působicích na základě uzavřené mandátní či jiné smlouvy

Centrum Kociánka spolupracuje s těmito externími firmami:

 • Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
 • Advokátní kancelář JUDr. Margita Dostálová, advokátka
 • Data Protection Delivery Center, s.r.o.