Odlehčovací služby

Poslání

Posláním  odlehčovací služby je zajistit ubytování, stravu  a péči  osobě se zdravotním postižením, o kterou je jinak pečováno doma, a tím  umožnit  pečující  fyzické osobě nezbytný odpočinek a regeneraci sil. Dále nabídnout osobě se zdravotním postižením účast na  činnostech dle výběru, rozvoj ve vybrané činnosti, vytvořit podmínky pro získání společných zážitků s vrstevníky a zprostředkovat kontakt se sociálním prostředím.

Cíle

 • rozvoj samostatnosti uživatelů v úkonech péče o vlastní osobu a v péči o domácnost
 • posilování orientace a pohybu ve vnějším světě – nácvik samostatného pohybu mimo CK,rozvoj komunikačních dovedností, manipulace s penězi, určování času, schopnosti řešit konflikty a zátěžové situace atd.
 • rozšiřování a udržování sítě mezilidských vztahů – poskytování podpory při navazování nových a udržování stávajících vztahů s přáteli, partnerských vztahů, s dobrovolníky a jiných, vytvořit podmínky pro získání zážitků s vrstevníky prostřednictvím skupinových aktivit, akcí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – umožnit běžné společenské aktivity jako nakupování, využívání služeb, návštěva restaurace, kavárny, kulturních a sportovní akcí, výlety za poznáním a jiné

Cílová skupina

Služba je určena  pro  osoby od 6 do 40 let

 • s tělesným postižením (bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití)
 • s lehkým až středně těžkým mentálním postižením (bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití)
 • s poruchou autistického spektra (bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití)
 • s kombinovaným postižením (kombinace výše uvedených postižení v různém poměru, bez poruch chování, které brání kolektivnímu soužití),

které si nedokážou z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu zajistit svoje potřeby samy ani prostřednictvím osoby blízké či jiné osoby a potřebují podporu  nebo  pomoc  v rozvoji soběstačnosti nebo zprostředkování kontaktu  se  společenským  prostředím nebo vytvořit podmínky pro kontakt s vrstevníky.

Základní činnosti služby

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • aktivizační, vzdělávací, pracovní a relaxační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství
 • podpora v bezpečném naplňování  vztahových a sexuálních potřeb,individuální poradenství, osvěta

Služba poskytuje fakultativní činnosti na žádost uživatele za úplatu v sazbách dle aktuálního Ceníku služby odlehčovací služby (doprava), viz. příloha SQSS č. 3.

Místo poskytované služby

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc – Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Doba poskytování služby

Služba odlehčovací služby je poskytována od neděle 18:00 hod. do pátku 18:00 hod. a dále každý druhý víkend v měsíci nepřetržitě, a to od září do června. V době letních prázdnin se služba poskytuje nepřetržitě v měsíci červenci.

Kapacita

Kapacita služby je 10 uživatelů v místě poskytování Centrum Kociánka, pracoviště Březejc.

Kontakty

Vedoucí služby
Bc. Marie Doležalová, telefon 566 522 089 mobil 720 118 147e-mail: marie.dolezalova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovnice:  
zástup: Mgr. Marie Mašterová, telefon 778 473 735, e-mail: marie.masterova(zavináč)kocianka.cz

Ke stažení:

Žádost

Formulář prvního kontaktu

Zdravotní záznam

Ceník sociální služby

Pravidla OS Březejc

Pravidla OS Březejc - snadné čtení

Vztahy, intimita a sexualita - průvodce pro uživatele

Vztahy, intimita a sexualita - průvodce pro uživatele  ve snadném čtení

Etický kodex