O projektu

kocvpraxi

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075, Kociánka se vzdělává pro praxi, přináší kvalitní, ucelený systém vzdělávání zaměřený na rozvoj kompetencí a zvýšení odbornosti pracovníků Centra Kociánka, což umožní zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb. Vedle podpory až 109 profesionálů je projekt cílen i na aktivní zapojení 25 uživatelů služeb a to po dobu 24 měsíců. Cílová skupina profesionálů bude díky projektu schopna poskytnout efektivnější a kvalitnější podporu uživatelům, včetně osob s poruchou autistického spektra, zejména při zapojení se do společnosti a na trh práce. Uživatelé získají podporu k rozvoji osobní autonomie, což umožní, aby mohli svobodně uskutečňovat v průběhu života své záměry, které by je naplňovaly. Projekt zajistí efektivní kombinaci akreditovaných vzdělávacích programů pro další vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, tematických workshopů, supervizí a stáží v ČR i v zahraničí. Uživatelé projdou bilanční diagnostikou, což umožní lépe rozpoznat slabé a silné stránky, odhalit skrytý potenciál a určit k jakým pracovním činnostem má uživatel předpoklady. K úspěšnému zavádění nových metod práce do praxe významně přispívá účast na stážích. Velkou devizou je sdílení dobré praxe a konkrétní příběhy profesionálů a uživatelů.  Za účelem lepšího napojení na komunitu bude realizováno i 8 kulatých stolů za účasti uživatelů, rodin, zaměstnavatelů, místních iniciativ. Provázanost všech realizovaných aktivit umožní přenos dobré praxe ze zahraničí i následné kvalitní fungování multidisciplinárních týmů ve prospěch uživatelů což významně přispěje k jejich zapojení do komunitního života.

Závěrečná Příručka dobré praxe ke stažení zde