Zdravotní péče

Zdravotní péče v Centru Kociánka

Posláním zdravotního úseku je poskytování zdravotních služeb v rozsahu, který odpovídá potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů a odborné kvalifikaci ošetřujícího personálu. Zdravotní služby jsou poskytovány dle platné legislativy, tak aby byla zajištěna odpovídající kvalita a péče byla hrazena z veřejného pojištění. Zdravotní úsek podporuje uživatele při vyhledávání zdravotní péče mimo zařízení. Zdravotní péči zajišťuje odborný tým logopedů, psycholog, všeobecné sestry, fyzioterapeuté, ergoterapeuté a hipoterapeut. V zařízení jsou soukromé ambulance lékařů (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, dětský neurolog, neurolog pro dospělé, ortoped a zubní lékař).

Projekty, které můžete podpořit:

Rehabilitace: rehabilitační pomůcky

Logopedie: projekt Prvky senzorické integrace v logopedické terapii

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Jejím cílem je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pro volbu fyzioterapeutických postupů nevycházíme jen z diagnózy, ale i z vyšetření funkční symptomatologie. Většina fyzioterapeutických metod a konceptů se uplatňuje ve více klinických oborech a při různých diagnózách.

Využíváme:

• speciální fyzioterapeutické koncepty a techniky
• fyzikální terapii – ultrazvuk, magnetoterapie, modulované proudy, solux, laser, masáže, vodoléčba (částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny, celotělová vířivá koupel v Hubbardově vaně, přísadové koupele)
• hydrokinezioterapii v bazénu
• přístrojové vybavení (motomedy, vertikalizační stůl, pohyblivý chodník, KrankCycle, zařízení ROOMER, rotopedy)
• poskytujeme poradenství při výběru vhodných kompenzačních, rehabilitačních a ortopedických pomůcek, jejich používání a možnostech získání.

   

Ergoterapie

Ergoterapie svou podstatou a principy úzce spolupracuje s fyzioterapií, je to pohybová a psychologická léčba prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu, maximální soběstačnosti a optimálního pracovního, sociálního a rodinného života. Zahrnuje i hodnocení a testování mentálních a fyzických schopností, včetně soběstačnosti. Řeší vybavení klienta kompenzačními pomůckami, úpravu prostředí a předmětů denní potřeby, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti.

20160603_070435   20160603_070637

20160603_071003   DSC_1109 ergo

Pro zlepšení péče o naše uživatele potřebujeme dovybavit oddělení ergoterapie třemi elektricky výškově stavitelnými psacími stoly Hobis Motion Ergo. Na oddělení fyzioterapie bychom do budoucna ocenili posuvný závěsný systém pro lepší manipulaci, přesun a terapii těžce imobilních uživatelů (např. od firmy Erilens – stropní zvedací systém Roomer).

Klinická logopedie

Kdo jsme

Klinická logopedie je poskytována uživatelům Centra Kociánka a také zájemcům z řad veřejnosti. Nás terapeutický tým tvoří tři logopedi, kteří mají v péči uživatele od raného věku až do dospělosti a to s různým typem postižení či jejich kombinací.

Pracoviště klinické logopedie se v květnu 2017 stalo akreditovaným pracovištěm Centra Kociánka a získalo tak oprávnění k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru 903 Klinická logopedie. Naše pracoviště zároveň poskytuje odborné praxe pro studenty Pedagogických fakult oboru Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Čemu se věnujeme

Oblast logopedické intervence v Centru Kociánka je velmi široká, naše práce vyžaduje neustálé vzdělávání a studium odborné zahraniční literatury. Věnujeme se například rozvoji obsahové stránky řeči, artikulační terapii, vytváříme komunikační deníky pro děti, které nemluví, využíváme techniky pro orofaciální stimulaci a terapeutický příjem potravy, zaměřujeme se také na terapii poruch polykání.

Jak nám nadačního fond pomáhá

Nadační fond Kociánka nám už mnoho lét pomáhá vybavit naše pracovny pomůckami, které jsou běžnou součástí logopedické terapie. Za uplynulou dobu jsme díky Nadačnímu fondu získali dva rehabilitační stoly pro polohování klientů, malý jídelní a hrací stoleček s pultíkem pro děti raného věku, rehabilitační míče různých typů a velikostí, pomůcky programu Terapie orální pozice pro rehabilitaci orofaciální oblasti a mnoho publikací a pomůcek zakoupených v zahraničí. Do budoucna bychom byli rádi, kdyby nám Nadačního fond Kociánka pomohl vybavit poslední třetí pracovnu a zakoupit vertikalizační stojan pro polohování klientů.