Kulatý stůl – Prostupnost sociálních služeb aneb kdy a kam je možné odejít z Kociánky

kocvpraxi

Kulatý stůl č. 2

Prostupnost sociálních služeb aneb kdy a kam je možné odejít z Kociánky

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075 Kociánka se vzdělává pro praxi
Den 21. června 2017

Čas

9.00 – 12.30 hod.
Místo Centrum Kociánka, Kociánka 2, 612 47 Brno – Královo Pole, budova „A“ zámeček, velký vzdělávací sál
Řečníci Bc.Jitka Pleskačová, sociální pracovnice, Centrum Kociánka, Brno.

Mgr. Hana Šeráková, ředitelka, Domov bez zámku, p. o., Náměšť nad Oslavou.

Ing. Karin Karasová, starostka městské části Královo Pole, Brno – omluvena pro nemoc

Mgr. Tomáš Komárek, ředitel, Centrum Kociánka, Brno.

Alena Pizingerová, zástupce z řad rodičů uživatelů, Centrum Kociánka, Brno.

Ing. Bc. Jarmila Vokálová, ředitelka, Domov pro mne, z. s., Brno.

Cílem kulatého stolu bylo otevřít diskuzi v těchto oblastech:

  • jaké jsou možnosti a překážky při hledání komunitních služeb a zařízení pro lidí se zdravotním postižením
  • zkušenosti s vyhledáváním komunitních služeb a zařízení, příklady z praxe
  • otevřít otázku, kdy je vhodné odejít z Kociánky a hledat následnou službu nebo zařízení
  • obavy uživatelů z nového prostředí, zvládání životní změny
  • nabídka bezbariérových bytů pro lidi se zdravotním postižením
  • možnosti a dostupnost osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením
  • jak navázat aktivní spolupráci s organizacemi poskytující komunitní služby
  • podpora lidí se zdravotním postižením v přijímání odpovědnosti za svůj život a možnosti žít co nejvíce nezávisle;

Kulatého stolu byli přítomni zaměstnanci, odborníci, uživatelé a rodiče uživatelů. Toto složení umožnilo rozsáhlejší diskusi nad tématem, jak z profesionálního pohledu, tak z pohledu rodičů.

První příspěvek byl věnován přehledu poskytovaných služeb v Centru Kociánka. Dále byla prezentace zaměřena na přehled využívání služeb DOZP podle různých faktorů (věk, délka pobytu, zařazení atd.) Z výsledků také vyplynulo, že velká část uživatelů je imobilní a nejvíce je z Jihomoravského kraje. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že z Centra Kociánka ročně odchází kolem 5 uživatelů. Byly také zmíněné faktory, které ovlivňují odchod z Kociánky.

Další prezentace se snažila problematiku řešit z vývojového hlediska. Jaké má uživatel v jednotlivých fázích života potřeby. Zamyslet se nad tím, jestli uživatelé mají dostatečný prostor pro uplatnění svých potřeb, vůle, povinností a z toho vyplývající rizika i zisky.

Příspěvku na téma participace MČ Královo Pole při zajišťování bydlení pro handicapované spoluobčany se ujal za paní starostku Karin Karasovou ředitel Centra Kociánka. Seznámil přítomné o smlouvě CK s MČ Královo Pole o poskytnutí bezbariérových bytů uživatelům Kociánky v městské části.

Za rodiče uživatelů vystoupila matka uživatele. Seznámila nás s vlastními zkušenostmi s hledáním vhodné následné služby a zařízení pro jejího syna. Poukázala na nerovnost nabídky služeb a zařízení jen pro tělesně postižené bez dalšího mentálního postižení. Následná diskuse byla velmi emotivní s vyjádřením názorů a obav. Přítomní odborníci také reagovali na otázky, které se diskusí otevíraly.

Poslední prezentace byla o představení možnosti vlastního bezbariérového bydlení i těžce postiženým osobám s využitím osobní asistence. Diskuse se rozvinula nad kapacitou poskytované služby, cenou za službu i bydlení, odborností a získávání asistentů a jak zvládají uživatelé přechod ze zařízení do samostatného bydlení. Byly zde zmíněny příklady z praxe. Nakonec byly ještě představeny další aktivity, které Domov pro mne, z. s. pořádá. Například příměstské tábory, víkendové pobyty aj.

Z diskuse vyplynulo, že rodiče uživatelů jsou rádi, že Centrum Kociánka poskytuje tak komplexní služby. Vyslovili obavu, aby se jejich dětem dařilo dobře i v jiném zařízení, když oni už péči nebudou zvládat. Nebo, aby našly službu, která jim bude vyhovovat. Padly i návrhy, aby se prostory CK více otevřely veřejnosti.

Z kulatého stolu byla pořízena fotodokumentace a prezenční listiny.

Zapsala: Mgr. Anna Lutonská

 

Galerie: