Kociánka se vzdělává pro praxi – květen 2017

kocvpraxi

Květen 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V průběhu měsíce května byl v Brně a Březejci dokončen kurz Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS, který měl dle evaluací velmi dobré hodnocení. Rovněž lektoři si chválili přístup účastníků, kteří se do výuky aktivně zapojovali, a bylo vidět, že je téma zajímá. V květnu se v Brně dále uskutečnil kurz Základy práce s dospělými osobami s mentálním postižením od společnosti Naděje a neakreditovaný kurz Organizační řízení sociální služby v transformaci vedený paní Mgr. Zemanovou. Pan ředitel Komárek se pak zúčastnil čtyřdenního kurzu Koučink jako nástroj manažera, který se konal na Zámku Loučeň. Všechny kurzy měly pozitivní zpětnou vazbu.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V květnu proběhla první zahraniční stáž v organizaci Autismo Burgos ve Španělsku. Účastníci stáže zde strávili celé tři dny v doprovodu tlumočnice paní Barbory Vazquez. Na programu byla návštěva denního centra, školy a chráněných bydlení – rezidencí. V rámci denního centra se účastníci zapojili do chodu jednotlivých dílen, tedy např. do dílny kožedělné, recyklační, výtvarné či zahradní, na škole absolvovaly tři účastnice přednášku o jejím chodu a vzniku, v chráněných bydleních si se souhlasem uživatelů prohlédli společné prostory a na vyzvání mohli nahlédnout i do některých pokojů. Účastníci stáž hodnotili velmi pozitivně a inspirativně, po návratu proběhla pro další zaměstnance CK přednáška k předání informací. Další stáž se uskuteční v termínu 23.10.-27.10.2017

V květnu v rámci projektu proběhla i další domácí stáž, tentokrát dvoudenní stáž v zařízení Naděje Otrokovice. První den stáže absolvovali vedoucí pracovníci pan Kopřiva a paní Pavlíčková, cílem stáže bylo „Porovnání náplně, metod, organizačního a personálního zajištění služby integrované v komunitě, provozované neziskovou organizací“, druhý den stáže byl určen pro pracovníky v přímé péči, kteří se seznámili se službou a měli možnost promluvit si s uživateli a klíčovými pracovníky.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Již od počátku realizace projektu probíhají pravidelné pondělní workshopy vedené paní Evou Slezákovou. Workshopy mají za cíl přiblížit pracovníkům Centra téma humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Na základě podnětů od účastníků workshopů bylo navrženo přizvat k účasti na workshopech uživatele a jejich rodiče k řešení vybraných témat.

Supervize probíhají od počátku měsíce dubna v souladu s potřebami jednotlivých služeb.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Smlouva s dodavatelem bilanční diagnostiky společností POE EDUCO, spol. s r.o. byla uzavřena a aktuálně probíhá domluva jednotlivých termínů zahájení této aktivity, plán je zahájit od září 2017. Diagnostiku bude provádět pan PhDr. Mgr. Michal Karlický, probíhat bude v Brně i na Březejci a zapojeným uživatelům budou k dispozici odborní asistenti.           BD bude rozdělena na dvě setkání – testování a osobní pohovor. Výstupem pro účastníky bude zpráva z bilanční diagnostiky obsahující doporučení pro další profesní orientaci.

Druhý kulatý stůl se bude konat 21.6. 2017 od 9:00 v Centru Kociánka Brno v prostorách zámečku. Tématem kulatého stolu bude „Prostupnost sociálních služeb aneb kdy a kam je možné odejít z Kociánky“ Hlavním cílem akce je otevřít diskusi nad problémy začlenění ZP do společnosti, možnosti podpory samostatného bydlení ZP v jednotlivých krajích, nabídka komunitních služeb v blízkosti bydliště a další. Přizváni budou zástupci uživatelů a jejich rodin, reprezentanti zařízení poskytujících sociální služby a zástupci veřejné správy. Akci bude moderovat koordinátorka CS uživatelé paní Anna Lutonská.