Kociánka se vzdělává pro praxi – duben 2017

kocvpraxi

Duben 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V průběhu měsíce dubna byla zahájena realizace akreditovaných kurzů v Brně a v Březejci. Konkrétně se jedná o kurzy zaměřené na problematiku autismu – Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS dodavatele Vzdělávání s.r.o. Celkem bude v rámci projektu realizováno 31 akreditovaných kurzů, průměrně lze očekávat 3-4 školící dny v měsíci. V květnu bude pokračovat realizace vzdělávání s tématikou autismu, v Brně pak bude rovněž pořádán kurz organizace Naděje Základy práce s dospělými osobami s mentálním postižením.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

V květnu proběhne první pětidenní zahraniční stáž v organizaci Autismo Burgos ve Španělsku. Již máme koupené letenky, zařízené ubytování a všichni účastníci se moc těší. Na stáži bude pracovníky Centra Kociánka doprovázet tlumočnice paní Barbora Vazquez. Dne 4.5.2017 proběhne v Centru Kociánka pro všechny zúčastněné informativní schůzka. Stáž bude zaměřena na výměnu zkušeností v práci s lidmi s poruchou autistického spektra, a to jak v rámci chráněného bydlení, tak centra denních aktivit. Další stáž je plánována na podzim 2017.

V rámci projektu proběhly již dvě domácí stáže. První stáž se uskutečnila v Domově bez zámku v Náměšti nad Oslavou a zúčastnili se jí vedoucí pracovníci z Brna. Druhá stáž tentokrát pracovníků z Březejce se konala 22.3.2017 v Chráněném bydlení Lahovice – domově dospělých osob s  autismem. Zde se „stážistů“ ujala paní Ing. Miroslava Jelínková, CSc., která všem nejprve přiblížila práci s uživateli s PAS, poutavě mluvila o nástrahách, které mohou v péči o takto postiženého člověka nastat a také o rozdílech v péči oproti jiným postižením, následně proběhla prohlídka bydlení. V květnu se mohou brněnští pracovníci těšit na stáž v Naději Otrokovice.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Již od počátku realizace projektu probíhají pravidelné pondělní workshopy, nyní vedené paní Evou Slezákovou, která na pozici interního lektora nahradila paní Moniku Jelínkovou, jež odešla na MD. Workshopy mají za cíl přiblížit pracovníkům Centra téma humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Od září začínají běžet rovněž neakreditované externí workshopy, konkrétně se 13.9. bude konat v Brně první workshop organizace Naděje zaměřený na téma Rizika zneužívání lidí se zdravotním postižením.

Supervize probíhají od počátku měsíce dubna v souladu s potřebami jednotlivých služeb.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

V rámci veřejné zakázky byl vysoutěžen dodavatel bilanční diagnostiky společnost POE EDUCO, spol. s r.o. Aktuálně čekáme na vyjádření řídícího orgánu projektu, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy s dodavatelem a zahájení domlouvání konkrétních termínů průběhu diagnostiky. Do diagnostiky bude zapojeno 10 uživatelů z Centra Kociánka a 15 uživatelů z Březejce. Uživatelé zapojení do bilanční diagnostiky budou mít po celou dobu k dispozici odborné asistenty. Konkrétně se za Březejc jedná o paní Zdráhalovou, Charvátovou a Malcovou, za Brno pak paní Sedláčkovou a pana Pětníka.

Druhý kulatý stůl se bude konat 21.6. 2017 od 9:00 v Centru Kociánka Brno v prostorách zámečku. Tématem kulatého stolu bude „Prostupnost sociálních služeb aneb kdy a kam je možné odejít z Kociánky“ Hlavním cílem akce je otevřít diskusi nad problémy začlenění ZP do společnosti, možnosti podpory samostatného bydlení ZP v jednotlivých krajích, nabídka komunitních služeb v blízkosti bydliště a další. Přizváni budou zástupci uživatelů a jejich rodin, reprezentanti zařízení poskytujících sociální služby a zástupci veřejné správy. Akci bude moderovat koordinátorka CS uživatelé paní Anna Lutonská.