Kociánka se vzdělává pro praxi – červen 2017

kocvpraxi

Červen 2017

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V průběhu měsíce června proběhl v Březejci kurz Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií pořádaný společností Vzdělávání s.r.o., v Brně se pak konal dvoudenní kurz Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb od společnosti Naděje. Oba kurzy byly pozitivně hodnoceny, kurz sebeobrany bude pro velký zájem a potřebnost ze strany cílové skupiny projektu opakován v listopadu 2018.

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

Po první velmi úspěšné stáži ve Španělsku proběhne v termínu 23.10.-27.10.2017 stáž druhá. Budou se jí účastnit dvě zástupkyně z Březejce – konkrétně paní Zezulová a Doskočilová, z Brna pak pojednou pan Mrklas, paní Pavlíčková a Pospíšilová. V současné době probíhá domluva konkrétní podoby stáže, nákup letenek a rezervace ubytování. Stáž bude zaměřena na problematiku zaměstnávání osob s autismem.

Další stáž v rámci České republiky je plánována na říjen, bude určena pro Brno i Březejc a navštíví se Chráněné bydlení v Domově Kamélie Křižanov. Toto zařízení poskytuje nezbytnou podporu lidem s lehkým a středním mentálním postižením v přirozeném prostředí malých domácností. Kapacita služby je 44 osob.

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Již od počátku realizace projektu probíhají pravidelné pondělní workshopy vedené paní Evou Slezákovou. Již proběhlo „druhé kolo“ interních workshopů – tématem byla Transformace, deinstitucionalizace v propojení se strategickým plánem CK. Po druhém kole proběhla schůzka s vedoucími sociálními pracovníky a panem ředitelem, kde byli všichni s výstupy seznámeni. Na základě jejich podnětů připravila paní Slezáková obsah dalších interních workshopů, které začínají 10.7. 2017.  Od tohoto data až do 2.10. jsou již naplánované „třetí“ Interní workshopy.

Supervize probíhají od počátku měsíce dubna v souladu s potřebami jednotlivých služeb.

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Koordinátorka pro práci s cílovou skupinou uživatelé paní Mgr. Lutonská se v průběhu měsíce června sešla se zástupci dodavatele Bilanční diagnostiky společností POE EDUCO, spol. s r.o. Společně si odsouhlasili prostory a způsob průběhu akce i potřebné podpory pro uživatele. Termíny pak paní Lutonská domluvila s odbornými asistenty z Brna i Březejce, tak aby vyhovovaly zapojeným uživatelům. Diagnostika bude probíhat v září a říjnu. Diagnostiku bude provádět pan PhDr. Mgr. Michal Karlický, Výstupem pro účastníky bude zpráva z bilanční diagnostiky obsahující doporučení pro další profesní orientaci.

Druhý kulatý stůl se konal 21.6. 2017 od 9:00 v Centru Kociánka Brno v prostorách zámečku. Tématem kulatého stolu bylo „Prostupnost sociálních služeb aneb kdy a kam je možné odejít z Kociánky“ Hlavním cílem akce bylo otevřít diskuzi v těchto oblastech:

  • jaké jsou možnosti a překážky při hledání komunitních služeb a zařízení pro lidí se zdravotním postižením
  • zkušenosti s vyhledáváním komunitních služeb a zařízení, příklady z praxe
  • otevřít otázku, kdy je vhodné odejít z Kociánky a hledat následnou službu nebo zařízení
  • obavy uživatelů z nového prostředí, zvládání životní změny
  • nabídka bezbariérových bytů pro lidi se zdravotním postižením
  • možnosti a dostupnost osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením
  • jak navázat aktivní spolupráci s organizacemi poskytující komunitní služby
  • podpora lidí se zdravotním postižením v přijímání odpovědnosti za svůj život a možnosti žít co nejvíce nezávisle;

Kulatého stolu byli přítomni zaměstnanci, odborníci, uživatelé a rodiče uživatelů. Toto složení umožnilo rozsáhlejší diskusi nad tématem, jak z profesionálního pohledu, tak z pohledu rodičů.

První příspěvek byl věnován přehledu poskytovaných služeb v Centru Kociánka. Dále byla prezentace zaměřena na přehled využívání služeb DOZP podle různých faktorů (věk, délka pobytu, zařazení atd.) Z výsledků také vyplynulo, že velká část uživatelů je imobilní a nejvíce je z Jihomoravského kraje. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že z Centra Kociánka ročně odchází kolem 5 uživatelů. Byly také zmíněné faktory, které ovlivňují odchod z Kociánky.

Další prezentace se snažila problematiku řešit z vývojového hlediska. Jaké má uživatel v jednotlivých fázích života potřeby. Zamyslet se nad tím, jestli uživatelé mají dostatečný prostor pro uplatnění svých potřeb, vůle, povinností a z toho vyplývající rizika i zisky.

Příspěvku na téma participace MČ Královo Pole při zajišťování bydlení pro handicapované spoluobčany se ujal za paní starostku Karin Karasovou ředitel Centra Kociánka. Seznámil přítomné o smlouvě CK s MČ Královo Pole o poskytnutí bezbariérových bytů uživatelům Kociánky v městské části.

Za rodiče uživatelů vystoupila matka uživatele. Seznámila nás s vlastními zkušenostmi s hledáním vhodné následné služby a zařízení pro jejího syna. Poukázala na nerovnost nabídky služeb a zařízení jen pro tělesně postižené bez dalšího mentálního postižení. Následná diskuse byla velmi emotivní s vyjádřením názorů a obav. Přítomní odborníci také reagovali na otázky, které se diskusí otevíraly.

Poslední prezentace byla o představení možnosti vlastního bezbariérového bydlení i těžce postiženým osobám s využitím osobní asistence. Diskuse se rozvinula nad kapacitou poskytované služby, cenou za službu i bydlení, odborností a získávání asistentů a jak zvládají uživatelé přechod ze zařízení do samostatného bydlení. Byly zde zmíněny příklady z praxe. Nakonec byly ještě představeny další aktivity, které Domov pro mne, z. s. pořádá. Například příměstské tábory, víkendové pobyty aj.

Z diskuse vyplynulo, že rodiče uživatelů jsou rádi, že Centrum Kociánka poskytuje tak komplexní služby. Vyslovili obavu, aby se jejich dětem dařilo dobře i v jiném zařízení, když oni už péči nebudou zvládat. Nebo, aby našly službu, která jim bude vyhovovat. Padly i návrhy, aby se prostory CK více otevřely veřejnosti.