O projektu

Podstata projektu v roce 2017

Integrační projekt  v roce 2017 jednoznačně svým pojetím a smyslem částečně naváže na setkání konaná v předchozích letech. A to zejména v oblasti aktivní formy výletů, poznávání nových míst i lidí. Je velice důležité, aby se uživatelé Centra Kociánka nadále v rámci svých možností posouvali v oblasti komunikace s lidmi, samostatnosti a rozvíjení své vlastní osobnosti a schopností. Toho chceme docílit i při přípravě různých akcí v rámci Centra Kociánka, kdy se uživatelé budou aktivněji zapojovat do organizace za pomoci vychovatelů. Změnou oproti předešlým letům bude frekvence setkání. Nebude se jednat o každodenní návštěvy Centra Kociánka školami, ale o nárazové akce (ať už přímo v areálu Centra Kociánka nebo mimo něj).

Vize pro rok 2017

Již nyní jsou domluveny akce a setkání, která se z větší části uskuteční mimo areál Centra Kociánka. Změna prostředí je totiž pro uživatele Centra Kociánka velice důležitá a tvoří jednu z podstat celého projektu. Zároveň se akcí a setkání v roce 2017, jakými jsou jízda na raftech, dračích lodích na přehradě či sportovní den na přehradě a další, pravidelně účastní žáci diagnostických ústavů a SPŠ Purkyňova Brno. Díky tomu, se žáci z výše uvedených cílových skupin naučí mnohé o lidech s různým postižením. Důsledkem těchto setkání se následně změní pohled žáků z výše uvedených skupin na lidi s handicapem. Vznikají tak nová přátelství a vzájemné vazby mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Také je důležité, že
se na výše uvedených setkáních podílejí i sami uživatelé Centra Kociánka.

Součástí integračního projektu bude v roce 2017 také činnost spojená s přípravou již tradiční akce – festivalem „Dobrý den Kociánko“, kde bude probíhat právě již zmíněná spolupráce uživatelů s vychovateli, ale zároveň se Kociánka otevře široké veřejnosti, která se tak seznámí nejen s areálem Centra Kociánka, ale i životem a prací našich uživatelů. Stejně tak pro naše uživatele se bude jednat o příležitost potkat nové lidi a zažít Kociánku v nevšedním hávu.

To vše bude v roce 2017 nedílnou součástí integračního projektu Integrační projekt, jenž bude i nadále klást důraz na vzdělávací aktivity uživatelů Centra Kociánka.

ip3