Kociánka se vzdělává pro praxi – červen 2018

ČERVEN 2018

Aktuality z projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075

 

KA 01- Realizace akreditovaného vzdělávání

V červnu pracovníci Kociánky absolvovali základní kurz Bazální stimulace, který probíhal 2 školící dny. Na podzim je čeká kurz nástavbový a prohlubující.

Dalším kurzem byl jednodenní kurz s tématem Hodnocení míry potřebné podpory od společnosti Quip.

Dvoudenní kurz věnovaný tématu  Terapie problémového chování  u lidí s mentálním postižení a /nebo s autismem zajistil Nautis.

 

KA 02 – Realizace stáží v ČR a v zahraničí

Všechny stáže v ČR plánované v rámci projektu byly zrealizované.

5 pracovníků Centra Kociánka absolvovalo v týdnu od 18.6. stáž ve španělském Autismo Burgos. Všichni účastníci tuto stáž hodnotí jako vysoce přínosnou, zajímavou a profesně obohacující!

 

KA 03 – Realizace workshopů a supervizí

Interní workshopy vedené Mgr. Regnerovou probíhají dle plánu. Pracovníci na nich řeší pro ně aktuální témata.

Probíhají individuální i skupinové supervize dle plánu.

Neakreditovaným kurzem v červnu byl kurz – Řešení a zvládání krizových situací a konfliktů vedený Mgr. Zemanovou.

 

KA04 – Bilanční diagnostika a podpora uživatelů

Na Březejci i v  Brně dále probíhá řada intervencí vedoucí v zapojování uživatelů do pracovního procesu ve spolupráci s osobními asistenty a za využívání výsledků bilanční diagnostiky. Spolupráce probíhá s firmou Agapo a Úřady práce.

Tuto klíčovou aktivitu stěžejně zajišťuje paní Mgr. Lutonská ve spolupráci s paní Zezulovou
a týmem odborných asistentů.

Dne  15. 6. 2018 proběhl již v pořadí 7. Kulatý stůl Tento kulatý stůl byl opět trochu odlišný než předchozí kulaté stoly,  probíhal pouze za přítomnosti pracovníku CK bez přizvaných externích hostů a účastníků Na kulatém stolu mohli zaměstnanci CK debatovat s panem ředitelem Mgr. Tomášem Komárkem a s vedoucí sociálního úseku paní MgA. Hanou Regnerovou. Program KS bylPředstavení strategie rozvoje Centra Kociánka – pracoviště Brno a Březejc – pro roky 2019 až 2021. Realizace výstupů projektu do běžné praxe a následná diskuse