srpen 2020

Během měsíce července došlo k redukci metodik práce. Bylo zrušeno několik metodik přímé péče, a to stejné proběhlo i u metodik zdravotní péče. Tady došlo ke spojení metodik a směrnic do jednoho dokumentu. Od července jsou zrušeny metodiky rehabilitační péče.

Na provozním úseku a na úseku stravování jsou založeny provozní deníky přístrojů a elektrických zařízení. Dochází k postupnému proškolovování pracovníků s přístroji a elektrickými zařízeními.

Byla vydána nová směrnice Zdravotnické přístroje a měřidla v CK. Došlo ke zrušení společných provozních deníků. Každý přístroj má zaveden svůj provozní deník. Pokud dojde k poruše na přístroji a měřidle je tato skutečnost nahlášena provozním pracovnicím, které zajistí opravy.

Po prvních auditech, bylo zjištěno, že je potřeba aktualizovat směrnici Auditní činnost, tak aby bylo možné audity řádně provádět. Také jsou postupně aktualizovány auditní listy.

V tomto měsíci byla také vydána nová směrnice Manipulace s klíči. Klíče budou dle směrnice pracovníkům předávány a odebírány oproti podpisu. Budou nově uloženy a označeny na stanovených místech. Bude zaveden nový systém záložních klíčů a klíčů, které jsou uloženy na vrátnici a jsou používány při mimořádných událostech v CK.

Probíhají aktualizace směrnic Poskytování zdravotních služeb a Tvorba a řízení dokumentu v Centru Kociánka.

Proběhlo jednání s ing. Evou Ostrou, která nám v měsíci září provede školení hygieny, která budou zaměřeny především na hygienu rukou. První školení proběhne dne 2. 9. 2020 na pracovišti Březejc a další 8. 9. 2020 proběhne v Brně. Tady poběží školení ve třech časech. Na konci srpna dám k dispozici prezenční listiny na přihlášení se na školení.