O projektu

publicita

 

Předmět projektu přímo souvisí s naplněním cílů a je tedy zaměřen na podporu vzdělávání zaměstnanců Centra Kociánka a procesy v organizaci, což přinese zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability pracovníků CK a podporu rovných příležitostí. S ohledem na rozsah poskytovaných služeb a práci multidisciplinárních týmů je nutné vztáhnout aktivity projektu na všechny zaměstnance včetně pracovníků zdravotního úseku a vychovatelů, vzdělávání pracovníků, kteří pečují o uživatele s ústavní výchovou (okruh pracovníků, kteří vykonávají odbornou činnost dle § 115 zákona č.108/2006/Sb.). S ohledem na postupnou humanizaci služeb budou zapojeni i technicko-hospodářští pracovníci (dále THP).
Předmětem projektu je:

– zajištění vzdělávacích aktivit na míru pro cílové skupiny
(např. akreditované kurzy, workshopy, supervize,
sebezkušenostní výcviky)

– zajištění zefektivnění procesů v organizaci (např. analýza
služeb a zhodnocení stavu organizace, rozvoj kvality
poskytování sociálních služeb, pracovních postupů, které
budou směřovat k charakteru komunitního poskytování
služeb, získání certifikátu SAK)

Do aktivit projektu bude zapojeno nejméně 140 profesionálů včetně zdravotníků, z toho nejméně 110 přesáhne tzv. bagatelní
podporu a 80 THP pracovníků, kteří jsou zapojeni do procesu transformace služeb a stále častěji jsou v kontaktu s uživateli a
jejich rodinami. Vzdělávání výše popsaných osob se uskuteční jednak skrze akreditované vzdělávací programy pro další vzdělávání sociálních
pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotnických pracovníků a dále prostřednictvím workshopů a výcviků, které umožní kvalitní fungování multidisciplinárních týmů ve prospěch kvality života uživatelů a významně přispějí k jejich zapojení do komunitního života. Podpora pracovníků bude zajištěna i formou supervizí. Souběžně bude zajištěna spolupráce s externími experty za účelem zajištění revize standardů kvality, rozvoj kvality a akreditace SAK, což umožní zefektivnění procesů v organizaci a posun směrem ke komunitním službám. Cíl bude naplněn prostřednictvím provázaných klíčových aktivit.

Začátek projektu: prosinec 2018

Ukončení projektu: 31. května 2021

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout