2022

Leden:

V měsíci lednu byla vydána aktualizovaná směrnice ICT a Přidělení a použití služebního mobilu.

Došlo k vyhodnocení mimořádných událostí na Kociánce za rok 2021. Bylo hlášeno 52 událostí.

Byla vyhodnocena auditní činnost za rok 2021. Proběhlo 21 auditů. Byla kontrolována hygiena, dokumentace na zdravotním úseku, provozní úsek, stravovací provoz, manipulace s léčivy. Proběhly dva mimořádné audity, a to na poskytování první pomoci na Březejci a audity evidence pracovní doby. Zde bylo shledáno na několika úsecích pochybení. Proběhl externí audit stravovacího provozu Brno. V nejbližších dnech bude opět zahájena auditní činnost.

Dále byl zhodnocen Program kvality a plnění cílů v roce 2021.

Únor:

V měsíci únoru byla vydána aktualizovaná směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek, Tvorba a řízení dokumentů, vydané nové směrnice Komise pro řešení škodních událostí a Pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků v CK.

Od února probíhá auditní činnost. Byl proveden mimořádný audit na Hodnocení zaměstnanců, kde se ukázalo, že některé úseky vůbec hodnocení neprovádí a porušují tak směrnici, dále audit Manipulace s klíči, kde také není naplněna směrnice. Audity proběhl v Brně i na Březejci, kde jsou obě směrnice naplněny, ale vzhledem k opravám budov, dojde ke změně ve směrnici Manipulace
s klíči. Dále byl audit na zdravotní dokumentaci vedenou fyzioterapeutem, ergoterapeutem a všeobecnou sestrou. Tady jsou výsledky velmi dobré.

Březen:

V měsíci březnu byla vydána aktualizovaná směrnice Manipulace s léčivy, Vedení zdravotní dokumentace v CK, zrušen Příkaz ředitele 2/2020 Návštěvy v CK. Došlo k aktualizaci všech metodik jak přímé péče, tak 15 metodik zdravotní, tak mimořádných metodik. Nově jsou přiděleny na funkce v CK.

V měsíci březnu proběhly Audit hygieny na TS Brno, DS – budova G, zdravotní úsek, chráněné bydlení s velmi dobrými výsledky, za což všem zúčastněným moc děkuji a dále proběhl audit provozního úseku, kde výsledek není dobrý.

Na hipoterapii proběhla kontrola z České hiporehabilitační společnosti, která doporučila podporovat středisko hipoterapie v Centru Kociánka a pokračovat ve spolupráci.

Proběhlo hodnocení Programu kvality za 1. čtvrtletí roku 2022.

Duben:

V měsíci dubnu došlo k aktualizaci dalších zdravotních metodik a proběhl audit provozního úseku na pracovišti Březejc s dobrým výsledkem.

Květen:

V měsíci květnu proběhli následující audity: Manipulace s léčivy na pracovišti Březejc, Vedení zdravotní dokumentace klinickým logopedem. Oba s výbornými výsledky. Dále proběhl mimořádný audit na Autodopravu a účtování fakultativní činnosti, kde bylo zjištěno několik pochybení a mimořádný audit Evidence docházky, kde došlo od roku 2021 ke zlepšení, ale i tak stále dochází k pochybení.

Byla provedena aktualizace směrnice Autodoprava, probíhá revize směrnice Ceník sociálních služeb a Ceník ostatních služeb a výrobků.

Červen:

V měsíci červnu proběhl audit Stravovacího provozu Brno s velmi dobrým výsledkem. Auditní činnost bude během prázdnin ukončena a znovu se rozeběhne od září.

Byla provedena aktualizace směrnice Předávání informací, Hlášení mimořádných událostí a Cestovní náhrady v CK. Byl aktualizovaný Spisový řád CK.

Bylo zhodnoceno plnění cílů z Programu kvality za II. čtvrtletí 2022.

Červenec:

V měsíci červenci proběhla aktualizace směrnice Manipulace s klíči a Interní audit. Probíhá aktualizace směrnice Razítka a jejich používání a Evidence a vyřizování stížností.

Během letních prázdnin je pozastavena auditní činnost.

Srpen:

V měsíci srpnu proběhla aktualizace směrnice Poskytování léčebné rehabilitace v CK a byl aktualizován Pracovní řád. Sociální úsek aktualizuje Metodiky ke standardům.

Od měsíce září se opět rozběhne auditní činnost.

Září:

V měsíci září proběhla aktualizace směrnice Ceník sociálních služeb a Autodoprava.

V měsíci září proběhl audit Vedení zdravotní dokumentace fyzioterapeutem na pracovišti Březejc s výborným výsledkem a audit Stravovací provoz Březejc, kde jsou shledány neshody.

Proběhla kontrola z KHS na stravovacím úseku v Brně s několika doporučeními.

Je zpracováno plnění cílů programu kvality zde.

Říjen:

V měsíci říjnu proběhla aktualizace směrnic Evidence a vyřizování stížností. V současné době probíhá aktualizace Provozních řádů Centra Kociánka.
Probíhá komunikace se Spojenou akreditační komisí Praha. Na měsíc prosinec 2022 je předběžně domluveno školení auditorů, na únor 2023 konzultace před reakreditací a v měsíci září 2023 proběhne reakreditace SAK.

Listopad:

V měsíci listopadu proběhla aktualizace směrnic Hygiena rukou, Evidence a vyřizování stížností, Tvorba dokumentu, Poskytování hiporehabilitace a Nutriční péče.

Proběhl audit Hygieny na pracovišti Březejc, audit Manipulace s léčivy a Vedení ošetřovatelské dokumentace vedené všeobecnou sestrou s dobrými výsledky.

Uživatelům jsou rozdány dotazníky spokojenosti s poskytováním zdravotní péče na Kociánce. S výsledky budete seznámeni v měsíci prosinci.

Proběhlo školení první pomoci. Dále byla předána zpráva z auditu Ochrana osobních údajů podle pravidel GDPR v Centru Kociánka, který proběhl na Březejci s velmi dobrým výsledkem. KHS Brno schválila Provozní řád zdravotnického ambulantního zařízení Kociánky. Na KHS kraje Vysočina byl předán Provozní řád pracoviště Březejc.

Se Spojenou akreditační komisí Praha je domluvený termín konzultací na 22. 2. – 23. 2. 2023 a reakreditace zařízení. Ta proběhne 19.9. – 20. 9. 2023.

Prosinec:

V měsíci prosinci proběhla aktualizace směrnic Dietní systém a Vedení zdravotní dokumentace v CK. Probíhá revize metodik na hipoterapii.

Naplánované audity na měsíc prosinec neproběhli z důvodu nemocnosti u auditorů. Vyšel plán auditů na rok 2023 zde.

Proběhlo dotazníkové šetření u uživatelů, které zjišťuje spokojenost s poskytovanou zdravotní péči. Výsledek byl velmi dobrý. Tímto děkuji pracovníkům zdravotního úseku, za odváděnou práci. Výsledek šetření zde.

KHS kraje Vysočina schválila Provozní řád pracoviště Březejc a na KHS Brno, byl zaslán dodatek provozního řádu léčebné rehabilitace.

Na konci měsíce prosince probíhá tvorba nového Programu kvality na roky 2023 -2024 a zároveň došlo k hodnocení cílů z Programu kvality za roky 2021 -2022. Výsledky zde.

Dále došlo k vyhodnocení sledování mimořádných událostí za rok 2022, které jsou zde. Prosím všechny, aby probíhalo řádné ukládání všech mimořádných událostí, které se odehrávají v CK, ať je to problémové chování uživatelů, návštěv nebo veškeré havárie a další, dle platné směrnice.