2021

Leden:

V měsíci lednu vyšel nový Program kvality na roky 2021-2022. Jsou v něm nové cíle na toto období.

Došlo k hodnocení pádů a ran za rok 2020.

V měsíci lednu se rozběhla auditní činnost. Byl proveden audit hygieny na denním stacionáři na budově H a na službě Domovy pro osoby se ZP.

Výsledky jsou velmi dobré a svědčí o tom, že se nám daří držet nastavené standardy kvality.

Únor:

V měsíci únoru pokračovala auditní činnost. Byl proveden audit Zdravotní dokumentace, a to na fyzioterapii, ergoterapii a dokumentaci vedené všeobecnou sestrou. U všech auditů byl dosažen vysoký stupeň hodnocení, za což patří díky zdravotnickým pracovníkům.

Došlo k hodnocení Hlášení mimořádných událostí, které máme zavedené nově od loňského roku (postupně se pracuje na tom, aby hlášení bylo otevřeno všem zaměstnancům).

Příloha: Mimořádné události za rok 2020

Březen:

Ekonomický úsek vydal novou směrnici Oběh a evidence účetních dokladů, pokladní operace, zálohy, finanční kontrola a vnitřní audit.

V měsíci březen pokračovala auditní činost. Byl proveden audit Provozního úseku. Provozní úsek odstranil spoustu pochybností z předchozího šetření, za což patří velké díky pracovníkům tohoto úseku.

Duben:

V měsíci dubnu pokračovala auditní činnost. Byl proveden audit na pracovišti Březejc, a to Zdravotní dokumentace vedená fyzioterapeutem, který dopadl výborně. Poděkování patří nové paní fyzioterapeutce a pak byl na tomto pracovišti proveden audit Zdravotní dokumentace vedené všeobecnou sestrou, který také dopadl velmi dobře, a došlo k nápravám z předchozího šetření.

V současné době zpracovávají členové týmu kvality plnění cílů Programu kvality za první čtvrtletí roku 2021.

Květen:

V měsíci květnu pokračovala auditní činnost. Byl proveden audit provozního úseku na pracovišti Březejc a mimořádný audit KPR na pracovišti Březejc. Oba audity mají výborné výsledky.

Dále proběhla aktualizace Příkazu ředitele č. 2 „Návštěvy v CK“.  Byl zrušen zákaz návštěv a návštěvy jsou povoleny za stanovených podmínek. Dále proběhla tvorba nové směrnice O postupu při vzniku škody. V současné době se aktualizuje směrnice BOZP Místní provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů.

Příloha: Hodnocení plnění cílů kvality Centra Kociánka období od 1.1.2021 -30.4.2021

Červen:

V měsíci červnu pokračovala auditní činnost. Byl proveden první audit Stravovacího provozu na Březejci, dále audit Manipulace s léčivy na Březejci, v Brně pak proběhlo auditování Zdravotní dokumentace na úseku fyzioterapie, ergoterapie a všeobecné sestry. Všechny audity mají výborné výsledky, za což patří všem poděkování.

Dále proběhla aktualizace směrnice Poskytování první pomoci v CK, Projektové řízení a Tvorba metodik. Na pracovišti Březejc byl schválen nový Provozní řád venkovního bazénu. Tady patří velké poděkování Bc. Ditě Fischer, DiS. za jeho zpracování.

V červnu také proběhla školení preventistů a požárních hlídek.

Červenec:

Měsíc červenec se nesl v duchu prázdnin a dovolené, takže i činnost za kvalitu byla omezená. V tomto měsíci došlo k revizi stávající interní dokumentace a autoři v současné době revidují svoje směrnice, které mají být aktualizovány v tomto roce.

Došlo k aktualizaci směrnice BOZP 1/2020 Revize č. 1 Místní provozní bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů, dále se aktualizuje směrnice O činnosti zpracování osobních údajů a směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a používání přímých objednávek a směrnice Ceník sociálních služeb.

Srpen:

V měsíci srpnu proběhl mimořádný audit Evidence pracovní doby v CK. Kontrola byla provedena na všech úsecích. Audit ukázal spoustu chyb a nejasností ve výkazech. V měsíci září proběhne společná schůzka vedoucích, kteří pracují s evidencí, aby došlo k nápravě pochybení a domluvila se společná pravidla.

V současné době stále běží revize směrnice Ceník sociálních služeb, dále se aktualizuje směrnice Komise pro řešení škodních událostí, vyřazování majetku a vymáhání nedoplatků uživatelů. Probíhají revize mimořádných metodik 1-3 a směrnice Mimořádné opatření v CK.

Na začátku září budeme pokračovat ve školení hygieny, které proběhnou 3. 9. a 8. 9. 2021.

Září:

V měsíci září byla provedena aktualizace mimořádných metodik 1 -3 a vyšla aktualizace směrnice Mimořádné opatření v CK a Poskytování zdravotních služeb a Řízení rizik a Organizační řád. Aktualizují se směrnice Stravování, Ceník ostatních služeb a výrobků, Pravidla pro výdej čistících
a dezinfekčních prostředků a směrnice ICT.

V září se téměř 190 zaměstnanců proškolilo v otázkách hygieny. Probíhají akreditovaná školení od Schola Medica. V měsíci říjnu jsou plánovaná další dvě a v listopadu tři.

Od měsíce října se znovu rozběhne auditní činnost.

Říjen:

V měsíci říjnu byla provedena aktualizace metodik práce 26 Použití vypalovací pece, 28 Výroba svíček a 29 Výroba mýdla. Vše je uloženo v CHO. Stále běží aktualizace směrnice Stravování, Ceník ostatních služeb a výrobků, Pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků a směrnice ICT. Nově se aktualizuje směrnice Nutriční péče a postupně se aktualizují směrnice BOZP.

V listopadu budou probíhat školení první pomoci. Pracoviště Březejc bude mít samostané školení. Dále proběhnou v  měsíci listopadu audit kuchyně, audit na elektrické přístroje a lékárny na zdravotním úseku.

Listopad:

V měsící listopadu byla vydána směrnice Stravování Brno, směrnice Nutriční péče a Pravidla pro výdej čistících a dezinfekčních prostředků v CK. Opakovaně se aktualizovalo nařízení ředitele č.2/2020 Návštěvy v CK, dle aktuálních opatření, které vydává vláda.

V listopadu proběhla školení první pomoci. Další budou až v roce 2022. Bohužel byla odložena auditní činnost pro nemocnost auditorů a také pro výskyt Covidu na určitých pracovištích. V letošním roce v CK proběhlo 17 auditů. Uvidíme, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet a zda dokončíme naplánované audity.

Přílohou přikládám hodnocení plnění cílů Programu kvality za období 21.8.2021 – 11.11.2021.

Dále proběhlo dotazníkové anonymní hodnocení spokojenosti zaměstnanců v CK. Bylo odevzdáno 121 vyplněných dotazníků.V současné době běží vyhodnocování. Zpráva s vysledky bude zveřejněna.

Prosinec:

V měsíci prosinci byla vydána aktualizovaná směrnice Poskytování zdravotních služeb v CK a Nakládání s odpady. Od ledna dochází k jinému ukládání použitých jednorázových plen.

Na konci měsíce proběhlo několik auditů, a to na zdravotní dokumentaci vedenou fyzioterapeutem, ergoterapeutem a všeobecnou sestrou. Dále proběhl audit na nakládání s léčivy v CK.

Auditní činnost tím byla za rok 2021 ukončena. Byl schválen plán auditů na rok 2022.

Dále proběhlo dotazníkové anonymní hodnocení spokojenosti uživatelů s poskytovanými zdravotními službami.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout