Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb., zákonů č. 375/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 181/2014 Sb., č. 222/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 301/2016 Sb. a č. 368/2016 Sb.

1. Název

Centrum Kociánka

Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

3. Organizační struktura

Jménem státní příspěvkové organizace činí právní úkony ředitel nebo jím pověřený zástupce v plném rozsahu statutárního orgánu nebo písemně pověření zaměstnanci organizace v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Organizační struktura se skládá z úseků, služeb a pracovních skupin.

Vedení Centra Kociánka

Jednotlivá pracoviště

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa organizace

Centrum Kociánka
Kociánka 93/2
612 47 Brno – Královo Pole

4.2 Telefonické a e-mailové spojení

Recepce: 515 504 201
Sekretariát ředitele: 515 504 216
Kompletní telefonní seznam ke stažení

info@kocianka.cz

4.3 Adresa internetové stránky

www.centrumkocianka.cz

4.4 Adresa e-podatelny

info(zavináč)kocianka.cz

5. Bankovní spojení

ČNB Brno: 197 136 621/ 0710

6. IČ

00093378

7. DIČ

CZ00093378

8. Dokumenty

Organizační řád

Pracovní řád

Rozpočet

9. Žádosti o informace

  • písemně na adrese: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno
  • osobně:  sekretariát, na stejné adrese
  • elektronicky na e-mail: info(zavináč)kocianka.cz

10. Příjem žádostí

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které Centrum Kociánka předloží do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu zřizovateli  MPSV ČR.

12. Formuláře

Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz webové stánky organizace.

13. Popisy postupů

 

14. Předpisy:

Základní právní předpisy, jimiž se Centrum Kociánka při své činnosti řídí, jsou:

–  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

–  vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

–  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

–  zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění

–  zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v platném znění

–  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

–  zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění

–  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

–  zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

–  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

–  zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění

 

15. Úhrady za poskytování informací:

Screenshot_2019-08-05 Upravit stránku ‹ Centrum Kociánka – WordPress

Kontaktní osoba: Mariana Melcherová, asistentka ředitele, telefon 515 504 216 nebo mobil 770 182 440

 

16. Licenční smlouvy:

17. Výroční zpráva

(podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)