Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru fyzioterapie a ergoterapie.

Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními  pojišťovnami VZP 111, ČPZP 205, OZP 207, RBP ZP 213, VoZP 201 a ZPMV 211 na tyto obory. Péče, která není hrazená z veřejného pojištění, je poskytována za platby viz. ceník. Dle potřeby je také poskytována uživatelům, kteří nemají smlouvu na jednotlivé služby s CK, ale navštěvují školská zařízení v Centru Kociánka. V tomto případě je  péče proplácena z veřejného pojištění nebo úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou za platby viz. ceník.

Terapeutický tým tvoří fyzioterapeuti, ergoterapeuti a hipoterapeut. Ti využívají aktuální terapeutické metody a pravidelně se účastní odborných kurzů, seminářů a stáží. Oddělení léčebné rehabilitace je výukovým pracovištěm studentů LF MU – obor fyzioterapie (bakalářské a magisterské studium) v Brně, FSpS MU – obor fyzioterapie (bakalářské studium), Střední škola pro zrakově postižené obor rekondiční a sportovní masér. Poskytujeme odborné praxe studentům oboru fyzioterapie a ergoterapie. Tým pracuje na základě ordinace lékařů – specialistů.

Fyzioterapie

RHBFyzioterapie je obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Uplatňuje se ve všech subsystémech péče o zdraví – v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy zraněním, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pro volbu fyzioteraputických postupů nevycházíme jen z diagnózy, ale i z vyšetření funkční symptomatologie. Většina fyzioterapeutických metod a konceptů se uplatňuje ve více klinických oborech a při různých diagnózách.

Využíváme:

  • speciální fyzioterapeutické koncepty a techniky
  • fyzikální terapii – ultrazvuk, magnetoterapie, modulované proudy, solux, laser, masáže, vodoléčba (částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny, celotělová vířivá koupel v Hubbardově vaně, přísadové koupele)
  • hydrokinezioterapii v bazénu
  • přístrojové vybavení (motomedy, vertikalizační stůl, pohyblivý chodník, KrankCycle, zařízení ROOMER, rotopedy)
  • poskytujeme poradenství při výběru vhodných kompenzačních, rehabilitačních a ortopedických pomůcek, jejich používání a možnostech získání. Umožňujeme jejich vyzkoušení a krátkodobé zapůjčení – včetně vozíků.

Ergoterapie

Ergoterapie svou podstatou a principy těsně navazuje na fyzioterapii. Je to pohybová a psychologická léčba prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu, maximální soběstačnosti a optimálního pracovního, sociálního a rodinného života. Zahrnuje i hodnocení a testování mentálních a fyzických schopností, včetně soběstačnosti. Řeší vybavení klienta kompenzačními pomůckami, úpravu prostředí a předmětů denní potřeby, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti.

Cílem ergoterapie je dosažení a zachování maximální soběstačnosti a nezávislosti jedince při běžných denních, pracovních a zájmových činnostech. Rozvíjí dovednosti, které umožňují jedinci provádět činnosti důležité pro jeho osobní život a pomáhají mu k lepšímu začlenění do společnosti.ergo (1)

Hipoterapie

Je to obor hiporehabilitace, je to fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulsů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulsů přes koňský hřbet na hipo003klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organismus reagoval správně a v rámci rovnovážných akcí.

Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroku právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organismu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod, kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky uživatele při terapii s koněm, k dispozici je metoda, která umožňuje dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce uživatele.  Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením vyškoleného fyzioterapeuta či ergoterapeuta na doporučení lékaře. Hipoterapií se dá pozitivně ovlivnit široké spektrum pohybových a posturálních poruch – nejčastější indikace jsou z neurologie a ortopedie, ale i dalších oborů. Terapeutická jednotka hipoterapie obvykle trvá 10 až 20 minut ve frekvenci 2× týdně, záleží na zdravotním stavu uživatele a terapeutickém cíli. Celkové trvání by mělo být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz, například dětské mozkové obrny, terapie trvá opakovaně po několik let.

Animoterapie s malými a hospodářskými zvířaty

Využíváme chov drobných zvířat přímo v zařízení. Při této metodě lze úspěšně zapojit prvky péče o zvíře nebo strukturování pracovních náviků.

Díky sledování všech životních fází pestrého života malých zvířat si klient formuje úctu a respekt k hipo008životu. Využití animoterapie je zvláště vhodné u klientů, kteří mají obavy nebo strach z přítomnosti nebo manipulaci s velkým zvířetem, nebo vůbec setkání se zvířetem samotným. Animoterapie s malými zvířaty je nezastupitelnou součástí sociální rehabilitace. Má vynikající adaptační mechanismus. V rámci fyzioterapie se v terapii zaměřujeme na normalizaci svalového napětí, nácvik pohybových stereotypů, nácvik chůze, aktivizace hlubokého stabilizačního systému, aktivizace ochablého posturálního svalstva, zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy atd. Zvíře je silným motivačním prvkem, terapie je mnohdy provázena emotivními prožitky. Spolupracují i klienti, kteří mnohdy z důvodu bolesti negují běžné cvičení. Terapie je velmi efektivní, ale vyžaduje profesionální přípravu terapeuta, přípravu a výběr vhodného zvířete a maximální dodržování bezpečnosti a pohody všech zúčastněných. Pro terapii využíváme morčata, králíky, papoušky, hrdličky, suchozemské želvy, africké šneky, pakobylky, kočky a psy.

Animoterapie s hospodářskými zvířaty je totožná v mnoha bodech s terapií s malými zvířaty, její využití je především u klientů starších a fyzicky zdatnějších. S hospodářskými zvířaty úspěšně praktikujeme různé aspekty pracovní terapie – u klientů zdravotně postižených i u osob s psychosociálními problémy. Velmi často využíváme kontaktní terapie, výchovné a ekologické programy – k dispozici máme kromě koní a miniponíka také kozy,slepice a getingenská miniprasátka.

Aktivity s využitím koní

Je terapie, která využívá pozitivního působení kontaktu s koněm, zážitku z jízdy na koni a na psychiku člověka. Terapie je zaměřena na dlouhodobější a cílenější působení na osobnost uživatele a jeho sociální dovednosti.

Canisterapie

Je speciální forma animoterapie využívající pozitivního působení psa na člověka. Působí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační péče.

Hipoterapie, aktivity s využitím koní, animoterapie s malými a hospodářskými zvířaty provozované v Centru Kociánka jsou finančně podporované Nadačním fondem Kociánka. Náklady na tuto činnost dosahují ročně přes 200 tis. Kč. Tyto činnosti, které zlepšují zdravotní stav uživatelů Centra Kociánka, jsou z větší části závislé na finančních darech právnických i soukromých osob.

hiposka

Vedoucí léčebné rehabilitace
Marcela Záděrová, telefon 515 504 294, mobil 775 404 146, e-mail: marcela.zaderova(zavináč)kocianka.cz

Fyzioterapie: telefon 515 504 292, rehabilitace(zavináč)kocianka.cz

Ergoterapie:
Bc. Barbora Novosádová, DiS., telefon 515 504 287, ergoterapie(zavináč)kocianka.cz

Hipoterapie:
Marta Kotasová, telefon 515 504 312, marta.kotasova(zavináč)kocianka.cz


provozní a ordinační doby

bazén // fyzioterapie a ergoterapie// hipoterapie