Poslání

Posláním osobní asistence Centra Kociánka je umožnit mládeži znevýhodněné tělesným či druhotným mentálním postižením plnohodnotně se zapojit do školní výuky a běžného studentského života na SŠ.

Cíle 
 • zpřístupnit mládeži s tělesným a přidruženým mentálním postižením (které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání) vzdělávání na střední škole
 • poskytovat uživatelům pomoc a podporu při činnostech, které jsou součástí běžného života studenta střední školy
 • vést uživatele k rozvoji autonomie a sebeurčení v takovém rozsahu a formě, která je individuálně určená podle tělesných a mentálních schopností
 • zajištění flexibilní individuální podpory v konkrétních situacích
Cílová skupina
 • mládež navštěvující SŠ F.D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně
 • věková kategorie 15 – 40 let
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením (osoby s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí)
 • osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí)
Základní činnosti služby

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (před vyučováním, o přestávkách, na obědě)
 • pomoc při oblékání a svlékání oblečení, obuvi, speciálních pomůcek
 • pomoc při chůzi, přesunu na vozíku nebo pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru školy, pomoc při změně polohy na lůžku nebo na vozíku

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC.

c) pomoc při zajištění stravy:

 • Pomoc při přípravě jídla a pití, podpora při obstarávání občerstvení z potravinového automatu.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vedoucí k sebeobsluze a soběstačnosti (formulace sdělení potřeby…)

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • doprovázení na aktivity nasmlouvané s Centrem Kociánka v době školní výuky (např. rehabilitace)

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů žáků (pomoc s formulací sdělení, podpora při jednání a orientaci ve vztazích)
Místo poskytování služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47

Doba poskytování služby

Služba je poskytovaná v období školního roku ve všední dny od 7:00 hodin do 15:30 hodin s výjimkou prázdnin a dnů ředitelského volna. (Přímá péče pro poskytování úkonů je pro uživatele od 7:30 hodin)

Kapacita

Celková kapacita terénní služby osobní asistence je 13 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby
Mgr. Soňa Pavlíčková, telefon 515 504 357, mobil: 775 404 113, e-mail sona.pavlickova@kocianka.cz


Ke stažení

 žádost o poskytnutí služby OA
OA – vnitřní řád