Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby Centrum Kociánka Brno, je zajistit nezbytný odpočinek fyzických osob starajících se o osoby se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a vytvoření prostředí, co nejvíce podobnému prostředí domácímu.

Cíle
 • zajistit podporu rodinám a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek /měřitelnost: počet přijatých žádostí/
 • poskytování služby dle individuálních potřeb uživatelů /měřitelnost: individuální plán uživatele a plán péče/
 • uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /měřitelnost: individuální plán uživatele/
Cílová skupina
 • věková kategorie 6 – 40 let
 • osoby s tělesným postižením (tělesné postižení bez poruch chování narušující kolektivní soužití)
 • osoby s mentálním postižením (lehká nebo středně těžká mentální retardace bez poruch chování narušující kolektivní soužití),
 • osoby s kombinovaným postižením (primárně tělesné postižení s přidruženou lehkou nebo středně těžkou mentální retardací bez poruch chování narušujících kolektivní soužití).
 • osoby s poruchou autistického spektra (osoby s PAS bez poruch chování, které vyžaduje vysokou míru podpory)
Negativní vymezení cílové skupiny
 • osoby s těžkým stupněm specifických smyslových vad, např. úplná ztráta zraku a sluchu
 • osoby s těžkám a hlubokým mentálním postižením
 • osoby s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
Základní činnosti služby
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostou
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 • poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
  • ubytování
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při zajištění chodu domácnosti
Místo poskytované služby

Pracoviště Brno – Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno-Královo Pole 612 47, budova C

Doba poskytování služby

Službu poskytujeme nepřetržitě celoročně, délka pobytu od jednoho dne, maximálně do 3 měsíců.

Kapacita

Celková kapacita pobytové služby odlehčovací služby na pracovišti Brno je 6 uživatelů.

Kontakty

Vedoucí služby
Mgr. Bc. Magdalena Pospíšilová, telefon 515 504 281, mobil 775 404 067, e-mail magdalena.pospisilova(zavináč)kocianka.cz

Sociální pracovník
Bc. Jiří Ferenc, mobil 775 436 337, e-mail  jiri.ferenc(zavináč)kocianka.cz


Dokumenty ke stažení:
 příloha č. 1 – Žádost o poskytování služby OS
Příloha č. 2 – Zdravotní záznam k žádosti OS 

Ceník sociální služby platný od ledna 2022